Obchodní podmínky

1.               Základní ustanovení

1.1.            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.            Prodávajícím je:

 • SENSES Studio s.r.o.
 • IČ: 06951058
 • DIČ: CZ06951058
 • se sídlem: Starochodovská 2338/66, 149 00 Praha
 • zapsaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 291939 
 • email: jana@sensesstudio.cz
 • telefon: +420777245506
 • (dále jen „prodávající“)

1.3.            Pro účely obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy tento význam:

 • (a)                kupní cena – kupní cena zboží uvedená v obchodě či individuálně sjednaná ve smlouvě;
 • (b)                kupující – osoba, která je kupujícím zboží dle smlouvy;
 • (c)                 obchod – internetový obchod prodávajícího, na kterém je umístěna aktuální nabídka zboží prodávajícího, dostupný z adresy www.littlegreeneshop.cz;
 • (d)                objednávka – požadavek kupujícího na koupi zboží, přičemž objednávku je možné učinit v obchodu prostřednictvím nákupního košíku nebo individuálně u prodávajícího postupem dle obchodních podmínek;
 • (e)                podnikatel – každá osoba, která naplňuje definici uvedenou v § 420 a násl. občanského zákoníku, zejména jsou podnikatelem všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle zákona;
 • (f)                   smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím v souladu s obchodními podmínkami, jejímž předmětem je prodej zboží ze strany prodávajícího kupujícímu;
 • (g)                smluvní strana(y) – kupující a/nebo prodávající;
 • (h)                spotřebitel – každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (viz § 419 občanského zákoníku);
 • (i)                   zboží – věc, která je předmětem koupě dle smlouvy.

1.4.            Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. V případě vzájemného rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před obchodními podmínkami, a tyto mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

1.5.            Pokud kupující v objednávce či ve smlouvě uvede své identifikační číslo a/nebo daňové identifikační číslo, má se za to, že smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti a je pro účely práv a povinností vyplývajících ze smlouvy podnikatelem.

2.               Informace o zboží a cenách

2.1.            Informace o zboží, včetně kupní ceny a hlavních vlastností zboží, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu obchodu. V případě individuálního požadavku kupujícího na zboží a jeho vlastnosti bude kupujícímu kupní cena sdělena před uzavřením smlouvy. Kupní cena nezahrnuje náklady na balení a dopravu zboží. Kupní cena je platná po dobu, po kterou je zobrazována u nabídky zboží v obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.            Prezentace zboží v katalogu obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně jakéhokoliv prezentovaného zboží. Smlouva je uzavřena postupem a za podmínek dle čl. 3. obchodních podmínek.

2.3.            V obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě požadavku na zaslání zboží do zahraničí bude cena dopravy určena individuálně.

2.4.            V případě, že kupující hodlá uplatnit slevu z kupní ceny zboží poskytnutou ze strany prodávajícího formou slevového kódu, je povinen uvést (zadat) slevový kód v objednávce. Slevový kód uplatněný po odeslání objednávky není prodávající povinen akceptovat. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 3.               Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.            Prezentace zboží v obchodě není nabídkou prodávajícího na uzavření smlouvy. Nabídku na uzavření smlouvy činí kupující objednávkou zboží. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • (a)                pomocí nákupního košíku v obchodě, a to
 • (i)            prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v obchodě, nebo
 • (ii)         vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;
 • (b)                zasláním požadavku na koupi zboží emailem na kontaktní adresu prodávajícího;
 • (c)                 telefonickým požadavkem na koupi zboží na kontaktní email prodávajícího; nebo
 • (d)                osobně v provozovně prodávajícího či na jiném místě dle dohody s prodávajícím.

3.2.            Objednávka v obchodě:

 • (a)                Před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce budou prodávajícím považovány za správné. Pokud si kupující zvolil, že si přeje zboží odeslat na zvolenou adresu, jsou součástí informací uvedených v objednávce též náklady na dopravu zboží kupujícímu.
 • (b)                Vyplněním všech povinných údajů a odesláním objednávky činí kupující nabídku prodávajícímu na uzavření smlouvy na koupi zboží uvedeného v objednávce. Podmínkou odeslání objednávky je potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Tím kupující současně potvrzuje, že obchodním podmínkám v plném rozsahu porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto obchodních podmínkách a/nebo z nich vyplývajících.
 • (c)                 Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího.

3.3.            Objednávka emailem, telefonicky či osobně

 • (a)                Objednávka kupujícího je požadavkem na koupi zboží s vlastnostmi uvedenými kupujícím v objednávce.
 • (b)                Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu zašle emailem či předloží písemnou nabídku na prodej zboží požadovaných vlastností. Nabídka prodávajícího bude obsahovat zejména kupní cenu zboží. Nebude-li v nabídce prodávajícího uvedeno jinak, pak pro dopravu zboží platí podmínky uvedené v obchodě. Nabídka prodávajícího je nabídkou na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v nabídce.
 • (c)                 Smlouva je uzavřena akceptací nabídky prodávajícího. K akceptaci nabídky dojde jejím písemným potvrzením kupujícím. Podmínkou akceptace nabídky prodávajícího je potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Tím kupující současně potvrzuje, že obchodním podmínkám v plném rozsahu porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto obchodních podmínkách a/nebo z nich vyplývajících.

3.4.            Prodávající se uzavřením smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené ve smlouvě (přijaté objednávce) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.5.            V případě, že k uzavření smlouvy dojde pomocí prostředků komunikace na dálku mimo obchodní prostory prodávajícího, hradí si kupující náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, SW apod.). Prodávající v této souvislosti neúčtuje kupujícímu žádné poplatky.

3.6.            Kupující může zrušit objednávku do okamžiku uzavření smlouvy (tj. do doručení oznámení o přijetí objednávky prodávajícím či do okamžiku akceptace nabídky prodávajícího). Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.7.            V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.8.            V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 4.               Zákaznický účet

4.1.            Kupující si může zřídit svůj zákaznický účet na základě registrace provedené v obchodě. Přes webové rozhraní obchodu pak může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2.            Při registraci do zákaznického účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3.            Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. V případě porušení této povinnosti prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4.            Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5.            Prodávající může zrušit zákaznický účet kupujícího, a to zejména v případě, pokud kupující svůj zákaznický účet delší dobu nevyužívá, nebo pokud kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

4.6.            Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Za případnou nedostupnost zákaznického účtu nenese prodávající žádnou odpovědnost.

 5.               Platební podmínky

5.1.            Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • (a)                bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 545454002/5500 vedený u Raiffeisen Bank a.s.;
 • (b)                bezhotovostně platební kartou;
 • (c)                 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

5.2.            Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3.            V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.4.            V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.5.            Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.6.            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.7.            Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu na kupní cenu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 6.               Dodání zboží

6.1.            Zboží je kupujícímu dodáno:

 • (a)                na adresu určenou kupujícím v objednávce; nebo
 • (b)                osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

6.2.            Prodávající není povinen odeslat či předat zboží kupujícímu dříve, než dojde k zaplacení kupní ceny.

6.3.            Způsob dodání kupující zvolí při objednávce zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu jsou uvedeny v objednávce. V případě, že je způsob dodání smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4.            Zboží bude zabaleno obvyklým způsobem s ohledem na zvolený způsob přepravy. Prodávající bude informovat kupujícího o odeslání zboží.

6.5.            Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.            Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7.            Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 7.               Odstoupení od smlouvy

7.1.            Smlouvu lze ukončit:

 • (a)                na základě dohody smluvních stran;
 • (b)                odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.2.            Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • (a)                z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s platbou kupní ceny o více než 14 dní a prodlení kupujícího s převzetím zboží poté, co byl prodávajícím k převzetí vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k převzetí;
 • (b)                v případě nepředvídatelných okolností, které znemožňují nebo zásadním způsobem ztěžují kupujícímu možnost dodat kupujícímu zboží dle smlouvy, zejména z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz požadovaného zboží.

7.3.            O odstoupení od smlouvy prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7.4.            Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

 • (a)                Jestliže kupující (spotřebitel) uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory prodávajícího, včetně uzavření smlouvy distančním způsobem, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy nebo od převzetí zboží, podle toho, co nastane později. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno prodávajícímu.
 • (b)                Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně, a to na adresu uvedenou v čl. 1.2. obchodních podmínek nebo na kontaktním emailu prodávajícího. K tomu může použít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek. 
 • (c)                 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.  Zejména není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je předmětem smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V této souvislosti prodávající upozorňuje na to, že veškeré barvy jsou míchány dle přání kupujícího a tedy v případě koupě barev nelze od smlouvy odstoupit.
 • (d)                V případě odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo po předchozí dohodě předá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
 • (e)                Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu včetně případných nákladů na dopravu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení stejným způsobem, jako je přijal, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu na svůj náklad odeslal.
 • (f)                   Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, nepoužité a včetně všech součástí a příslušenství. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.5.            Odstoupení od smlouvy kupujícím – podnikatelem

 • (a)                Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu kupující poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 30 dní.
 • (b)                V případě odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo po předchozí dohodě předá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
 • (c)                 Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez případných nákladů na dopravu, a to do 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu na svůj náklad odeslal.
 • (d)                Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, nepoužité a včetně všech součástí a příslušenství. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.6.            Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.7.            Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.               Vlastnosti zboží, odpovědnost za vady

8.1.            Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v okamžiku převzetí nemá vady. Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo množstevní vady

8.2.            Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli:

 • (a)                Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • (i)                   má vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly ve smlouvě; chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a/nebo na základě reklamy prováděné prodávajícím;
  • (ii)                se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • (iii)             zboží má odpovídající množství, míru nebo hmotnost; a
  • (iv)              zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • (b)                Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. To neplatí:
  • (i)                   u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • (ii)                na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • (iii)             u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  • (iv)              vyplývá-li to z povahy věci.

8.3.            Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.4.            Prodávající není odpovědný za škody způsobené:

 • (a)                nedovoleným nebo nesprávným užíváním zboží;
 • (b)                uvedením nesprávných údajů ze strany kupujícího ve smlouvě či v objednávce;
 • (c)                 skutečnostmi, které prodávající nemohl ovlivnit, tj. okolnostmi vyšší moci.

8.5.            Práva z vad zboží uplatní kupující u prodávajícího dle čl. 9. těchto obchodních podmínek. Práva z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

 9.               Reklamace vad

9.1.            Kupující zboží prohlédne co nejdříve po dodání a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

9.2.            Práva z odpovědnosti za vady zboží (dále také jen „reklamace“) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně.

9.3.            Pokud vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

 • (a)                na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
 • (b)                na odstranění vady opravou zboží, je-li to vzhledem k povaze zboží možné;
 • (c)                 na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • (d)                odstoupit od smlouvy.

9.4.            Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.5.            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.6.            Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené: 

 • (a)                používáním zboží v rozporu s pokyny či informacemi poskytnutými prodávajícím; 
 • (b)                běžným opotřebením;
 • (c)                 působením vnějších vlivů.

9.7.            Současně s uplatněním reklamace nebo nejpozději do 7 (sedmi) dnů je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamované zboží. S výjimkou případů, kdy je předmětem reklamace nedodání zboží, je předložení reklamovaného zboží předpokladem k zahájení reklamačního řízení. Náklady na přepravu do sídla či provozovny prodávajícího nese kupující. Kupující rovněž nese nebezpečí škody na věci po dobu přepravy zboží až do okamžiku jeho převzetí prodávajícím.

9.8.            Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.9.            Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze reklamované vady. O způsobu vyřízení reklamace bude prodávající bez zbytečného odkladu informovat kupujícího.

9.10.      Náklady na opravu vady, na kterou se nevztahuje odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo záruka za jakost, nese kupující. Prodávající bude o skutečnosti, že vadu je nutno odstranit na náklady kupujícího, informovat kupujícího předem, včetně uvedení ceny za provedení opravy. Oprava bude provedena po písemném odsouhlasení ceny ze strany kupujícího.

9.11.      Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 10.      Doručování

10.1.      Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2.      Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

11.      Ochrana osobních údajů

11.1.      Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

11.2.      Prodávající je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o kupujícím, které získal v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy včetně práv a nároků ze smlouvy vyplývajících, vedení zákaznických účtů, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce, ve smlouvě a při založení zákaznického účtu. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle objednávky a/nebo registračního formuláře do zákaznického účtu však není možné uzavřít smlouvu a/nebo zřídit zákaznický účet.

11.3.      Zpracováním osobních údajů může prodávající jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání smlouvy a práv ze smlouvy, po skončení trvání smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

11.4.      Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů na stránkách obchodu.

 12.      Mimosoudní řešení sporů

12.1.      K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy s kupujícím – spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 13.      Závěrečná ustanovení

13.1.      Prodávající dle § 1826 odst. 1 občanského zákoníku uvádí, že

 • (a)                uzavřená smlouva u něj nebude uložena a nebude k ní tedy spotřebiteli umožněn přístup;
 • (b)                smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
 • (c)                 smlouva je uzavřena postupem dle čl. 3 obchodních podmínek, tj. potvrzením objednávky ze strany prodávajícího;
 • (d)                prodávající není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

13.2.      V souladu s § 1794 odst. 2 občanského zákoníku kupující uzavřením smlouvy prohlašuje, že:

 • (a)                se vzdává práva dle § 1793 občanského zákoníku, tj. zejména práva požadovat zrušení smlouvy a navrácení do původního stavu za podmínek dle § 1793 občanského zákoníku;
 • (b)                je si vědom poskytovaného plnění dle smlouvy, cenu za plnění smlouvy považuje za přiměřenou a úměrnou a s plněním za dohodnutou cenu souhlasí.

13.3.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.4.      Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

13.5.      Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.6.      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.7.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.8.      Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 03. 2022

Příloha: 

Formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy